Kamu Dünyasına Dair

İlamsız İcra Takibe İtiraz İşlemleri ile Alakalı Bilmeniz Gerekenler

İlamsız icra takibine itiraz, borçlu tarafından yazılı ya da sözlü olarak icra dairesine sunulur. Yazılı itiraz dilekçe ile yapılırken, sözlü itiraz icra memuru tarafından tutanağa alınır. İlamsız icra takibine itiraz konusunda zaman aşımı, alacaklı tarafın ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihte başlar. Bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde icra takibine itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir. Borç iddiası, borca yapılan itiraz ve iki tarafın varsa belgeleri incelendikten sonra mesele karara bağlanır. Borçlu tarafın borcunun kesinleşmesi durumunda alacaklı tarafın alacaklarının borçlu tarafından ödenmesine hükmedilir. Borçlu kişi ya da tüzel kişinin borcunu ödememesi durumunda söz konusu borcun icra kanalıyla tahsil edilmesi süreci başlar.

İlamsız İcra Takibine İtiraz

İlamsız icra takibine karşı itiraz dilekçe ile yazılı olarak ya da sözlü olarak yapılabilir. Sözlü olarak yapılacak itirazın tutanağa bağlanması gerekir. Dilekçede borçlunun itirazını açık bir şekilde beyan etmesi, borcunun tamamını ya da bir kısmını inkar etmesi ile ilamsız icra takibine karşı itiraz süresi başlar. Alacaklı taraf ilamsız icra takibine itiraz dilekçesinde yer alan imzanın borçlunun imzası olmadığını iddia edemez.

Bununla birlikte:

  • İtiraz dilekçesi yazıldıktan sonra dilekçenin icra memuruna havale ettirilmesi ve icra tutanağına yazdırılması gerekir.
  • Aksi durumda alacaklı itiraz ederse söz konusu icra takibine itiraz dilekçesi kabul edilmez.
  • İtiraz sözlü bir şekilde yapılırsa bunun icra memuru tarafından zapta geçirilmesi gerekir.
  • Ayrıca dilekçe borçlu kişi ve icra memuru tarafından imzalanmalıdır.
  • İlamsız icra takibi için yapılan itirazın tarihi, itirazın yapıldığı gün ya da itiraz muhabere ile gönderilmiş ise muhaberenin sunulduğu tarih olarak kabul edilir.
  • Borçlu taraf dilekçedeki imzaya itiraz etmek isterse imzanın kendisine ait olmadığını açık bir şekilde bildirmekle yükümlüdür.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Süresi

Ödeme emri tarafınıza tebliğ edildiği andan itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmeniz gerekir. Şayet ödeme emri usulsüz bir şekilde yani Tebligat Kanunu’na aykırı bir şekilde tebliğ edilmişse icra mahkemesine başvurup tebliğ tarihinin usulsüz olduğunu ve tarihin düzeltilmesini talep etme hakkınız ortaya çıkar. Ödeme emrinde belirli bir itiraz süresi yoksa itirazın doğru bir şekilde yapıldığı kabul edilir. İlamsız icra takibine itiraz süresinin kaçırılması durumunda ödeme emri kesinleştiği gibi icra takibi de başlar.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Edilmezse Ne Olur?

İlamsız icra takibi için geçerli itiraz süresini kaçırmanız durumunda alacaklı tarafın icra takibini başlatma hakkı doğar. Şayet alacaklı ikinci defa ödeme emri gönderirse itiraz hakkınız tekrar ortaya çıkar. Bunun dışında süreyi kaçırmanız durumunda itiraz etme hakkınız yoktur. Ancak söz konusu borcu ödemişseniz ve elinizde bu ödemeyi yaptığınıza dair bir belge varsa bu belgeyi mahkemeye sunmanız durumunda davanın yönü değişir. İcra mahkemesi borcun ödendiğine dair belgeleri inceledikten ve borcun ödendiğinden emin olduktan sonra dava düşer.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Nereye Yapılır?

İlamsız icra takibi için tarafınıza tebliğ edilen ödeme emrine itirazınızı icra dairesine yapmanız gerekir. Genel olarak, ödeme emrini gönderen icra dairesine itiraz yapmanız gerekse de diğer icra dairelerine başvurarak da itiraz edebilirsiniz. Böyle bir durumda icra dairesi dilekçenizi kabul eder ve dilekçenin bağlı olduğu icra dairesine gönderir. Bu gönderinin masrafları sizden tahsil edilir. Masraf alınmazsa masrafa dair bütün mesuliyet icra memurunun sorumluluğundadır. Eğer icra ödeme emrine itirazı sözlü olarak yaparsanız icra memuru itirazınızı tutanağa geçirir. Tutanağı imzaladıktan sonra işlem giderini sizden alarak hazırladığı tutanağı ilgili icra dairesine iletir. Şayet borçlu icra mahkemesine de başvurursa ilamsız icra takibi için yaptığınız itiraz reddedilir.

İlamsız İcra Takibinde İtiraz Usulü

İlamsız icra takibi için yapacağınız itiraz herhangi bir şekilde harca tabi değildir. İcra takibi başladığında borçlu olarak belirtilen kişi gerçek anlamda borçlu addedilmez. Çünkü konunun karara bağlanması için yapılacak itirazın incelenmesi ve borca konu olan ilişkinin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Kişinin gerçekten borçlu olabilmesi için nihai neticenin ortaya çıkması gerekir. Bu nedenle kişinin borçlu olduğu kesinleşmeden kendisi hakkında yapılacak takibe harç ödemeksizin itiraz etme hakkı vardır. Kişi gerçekten borçluysa icra takibi sonunda söz konusu harçlar ve takip giderleri de borçludan tahsil edilir.

Tüzel Kişilere Yönelik İcra Takibinde İtiraz Usulü

Tüzel kişilerin aleyhine yapılan ilamsız takipte tüzel kişi temsilcisi de ilamsız takibe itiraz edebilir. Bu durumda ilamsız icra takibi için itiraz sunan temsilcinin temsil belgesini ibraz etmesi gerekir. Şayet tüzel kişinin çok sayıda temsilcisi varsa ve bu temsilcilerin kendi aralarında müşterek imza kuralı söz konusu ise bu temsilcilerden biri itiraz başvurusu yapabilir. Bu başvurunun reddedilmesi için diğer temsilcilerin itiraza icazet vermediğinin kanıtlanması gerekir. Aksi durumda temsilcilerden birinin yaptığı başvuru ”acele işler” grubunda kabul edilip, bütün temsilcilerin bu itiraza icazet verdiği varsayılır.

İlamsız İcra Takibinde Kısmi İtiraz

İlamsız icra takibinde borcun varlığını kabul edip borcun bir kısmına itiraz etmeniz mümkündür. Söz konusu borç para ise ve borcun miktarı biliniyorsa borçlu tarafın kısmi itirazda borç miktarını açık bir şekilde bildirmesi gerekir. ”Borcumun miktarı bu kadar değildir” şeklinde kurulan cümleler itiraz olarak kabul edilmez. İtirazın kabul edilmesi için itiraz miktarının açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. İtiraz edilecek miktar açık bir şekilde belirtilmezse ilamsız icra takibine hiç itiraz edilmemiş kabul edilir. Ancak para olarak belirlenemeyen borçlarda borçlu taraf itiraz ettiği söz konusu borcun miktarını belirtmek zorunda değildir. Bununla birlikte kısmi itiraz hakkını kullanan borçlu 7 gün içerisinde borcun diğer miktarına da itiraz edebilir. Bu durumda borçlu tarafa itiraz ettiğinin bir kanıtı olarak pulsuz ve ücretsiz bir belge verilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Sonrası Süreç

İlamsız icra takibi için itiraz dilekçesi borçlu tarafından icra dairesine sunulduktan sonra alacaklı taraf itirazın kaldırılması için dava açabilir. Bu davayı 6 ay içerisinde açması gerekirken, iptal davasını 1 yıl içerisinde açması gerekir. Bu süreler içerisinde gerekli davaların açılması gerekir. Dava sonucunda itirazın kaldırılması ya da iptali sağlanırsa icra takibi başlar. Borçlu söz konusu borcu ödemezse borcun icra yoluyla tahsiline gidilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.